Hình ảnh Cổ đông công ty cổ phần Đồng Xuân nhiệm kỳ IV (2014 - 2019) Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đồng Xuân nhiệm kỳ IV (2014 - 2019)